ARCHIVACE PÍSEMNOSTÍ - LEGISLATIVA

Zabezpečit písemnosti úpadce či likvidované firmy je dnes již povinnost vyplývající ze zákona č.499/2004 Sb. ze dne 30. 06. 2004 - Zákon o archivnictví a spisové službě. Tato skutečnost v konečném důsledku znamená povinnost likvidátora či insolvenčního správce přiložit k návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku potvrzení územně příslušného STÁTNÍHO ARCHIVU o zabezpečení písemností zanikající společnosti nebo firmy.

Zákony a směrnice pro práci se spisovým materiálem:

  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Zákon č.56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.
  • Zákon č.167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.
  • Prováděcí vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 259/2012 Sb.
  • Prováděcí vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě
  • Typový skartační rejstřík MV ČR, novelizované vydání 2013

O společnosti Kontakt